Etikken bag mediation

Definition af mediation

Mediation er en proces til konfliktløsning, hvor en upartisk tredjepart går ind i en konflikt eller uenighed med tilladelse fra parterne og hjælper til med at forhandle en enig og gennemarbejdet aftale. I mediation ligger beslutningsprocessen hos parterne selv.

Ved at fokusere på og anerkende parternes behov, kulturelle uligheder og forskellige indstillinger, tillader mediationsprocessen deltagerne at definere og klarlægge emner, reducere forhindringer i kommunikationen, udforske mulige løsninger og herved nå til en fælles tilfredsstillende løsning.

Mediation præsenterer muligheden for at udtrykke forskelle og forbedre ens forhold og fælles forståelse, uanset om en aftale bliver indgået eller ej.

Frivillighed

En mediator anerkender, at mediation baserer sig på frivillighed fra parternes side. En mediator påser, at parternes ønsker, bekymringer, interesser og behov kommer til udtryk.

En mediator indhenter informationer omkring processen, stiller spørgsmål, foreslår emner og hjælper parterne med at udforske muligheder for løsning af konflikten. Mediatorens primære funktion er at støtte parterne til en frivillig løsning af konflikten.

Parterne har mulighed for at overveje de foreslåede løsningsmodeller. Mediatoren medierer problemstillingerne effektivt og så hurtigt, som processen tillader.

Mediatoren sikrer sig ved forespørgsel hos parterne, at ingen af parterne føler sig tvunget til at indgå en aftale.

Mediatoren sikrer sig at parterne er bekendt med, at de har mulighed for at afbryde mediationsprocessen på ethvert tidspunkt.

En mediator forestår mediationen på en upartisk måde.

Mediatorens upartiskhed er af afgørende betydning for mediationsprocessen.

Hvis mediator på noget tidspunkt ikke er i stand til at være upartisk, er mediatoren forpligtet til at afbryde mediationen.

Kvaliteten af mediationsprocessen er afhængig af, at parterne opfatter mediatoren som upartisk.

Kompetencer

En person fungerer som mediator, når vedkommende har de fornødne kvalifikationer til at tilfredsstille de rimelige forventninger fra parterne.

Interessekonflikter

En mediator medierer de problesmstillinger, hvor mediator ingen interesse har i løsningen, eller hvor der ikke er nogen konflikt med tidligere sager eller konflikter. En mediator oplyser om aktuelle og potentielle interessekonflikter, som mediator mener, kan være af betydning. Efter oplysning herom skal parterne beslutte, om de ønsker, at mediatoren afstår fra at mediere. Såfremt en part ønsker, at mediatoren udtræder, findes en anden mediator.

Fortrolighed

Mediator tilgodeser parternes ønsker om fortrolighed. En mediator spørger parterne om, hvilke forhold de ønsker underlagt fortroligheden. Er konflikten mellem interne medarbejdere i en virksomhed eller organisation, har mediator lov til efterfølgende at give oplysninger til virksomheden om mediationens udfald, men ikke det der passerede under selve processen.

Kvaliteten af mediationsprocessen

Mediator faciliterer mediationen fair, ordentligt og på en måde, der stemmer overens med parternes selvbestemmelse. Mediator arbejder for at sikre processens kvalitet og for at fremme gensidig respekt mellem parterne. En sådan proces forudsætter, at mediator sikrer sig, at begge parter høres i processen.

Mediator sikrer sig, at processen ikke bliver unødigt forlænget af parterne. Såfremt mediator skønner, at parterne ikke kan nå en frivillig aftale, meddeler mediator parterne dette, således at processen ikke trækkes i langdrag.

Mediators primære mål er at hjælpe parterne til en frivillig aftale og samtidig forbedre deres indbyrdes relation. En mediator afholder sig fra at komme med konkrete løsningsforslag til parterne men støtter parterne hen til deres eget løsningsforslag.

Honorar

En mediator indgår ikke en honoraraftale, der er afhængig af udfaldet af sagen. En mediator, der medvirker som co-mediator, afpasser sit honorar herefter. Mediators honorar fremgår af aftalen om mediation.


Foto: NorStef